Sigortayeri

7/24 Destek Hattı 0850 724 1050

Sigortayeri

KVKK AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla SİGORTAYERİ SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Şirketimiz, sizlere ait verileri, sizin bu verilerin işlenmesine yönelik vermiş olduğunuz açık rıza, başta sigorta sözleşmeleri olmak üzere çeşitli sözleşmelerin kurulması ve ifası, Şirketimizin hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirmesi, kişisel verilerin işlenmesinde Şirket’in meşru bir menfaatinin bulunması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması veya sizin kendi kişisel verilerinizi alenileştirmeniz hukuki sebeplerinden biri veya birkaçına dayanarak işlemektedir.

Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, sizlere ait sınırlı sayıda elde edeceğimiz kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veriler (Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılıkve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgiliverileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder) sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu diğer tüm mevzuata uygun şekilde brokerlik hizmetinin sunulması ve bu hizmet kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi; sigorta teklifinin oluşturulması, sigorta sözleşmelerinin kurulması, poliçelerin düzenlenmesi ve düzeltilmesi, poliçe yenilemelerinin yapılması, sigorta sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, sigorta tazminatınızın tahsil edilmesi gibi sigortacılık süreçlerinin yürütülmesi; ayrıca izin vermiş olmanız durumunda size uygun pazarlama ve kampanya hizmetlerinin sunulması ile size özgü sigorta ürünlerinin geliştirilmesi; sunduğumuz veya sunacağımız hizmetlere ilişkin olarak sizinle iletişime geçilmesi; ürün çalışmaları ile pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespitinin yapılması, Şirketimiz nezdinde işlem yapan kişiler ile ziyaretçilerin kimlik bilgilerinin tespiti ve kaydedilmesi; elektronik veya fiziki ortamda işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin oluşturulması; mevzuat ve resmi otoritelerin öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum sağlanması; ilgili mevzuatın izin verdiği veya zorunlu kıldığı bilgi paylaşımlarının gerçekleştirilmesi; Şirketimizin tabi olduğu ulusal veya uluslararası mevzuata uyum sağlanması, Şirketimizin faaliyetine ilişkin hukuki süreçlerin yürütülmesi, Şirketimizle gerçekleştireceğiniz işlemlere yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmesi, talep ettiğiniz ürünlere ilişkin gerekli araştırma ve incelemelerin yapılabilmesi, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, mahkemeler, icra daireleri, noterlikler, tüketici hakem heyetleri, Sigorta Tahkim Komisyon, ticaret sicil müdürlükleri dahil resmi otoriteler nezdindeki tüm hukuki süreç ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, müşteri şikayet ve taleplerinin değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen hukuki sebepler ile amaçlardan biri veya birkaçına dayanılarak sigorta şirketleri ve sigorta aracılarına, sigortacılıkla ilgili hizmetler ile destek ve asistans hizmeti veren kurum ve kuruluşlara, sigorta eksperlerine, kanunen yetkili kamu kurumları, kamu tüzel kişileri, resmi kurumlar ve özel kişilere, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, mahkemeler, icra daireleri, noterlikler, tüketici hakem heyetleri, Sigorta Tahkim Komisyonu, ticaret sicil müdürlükleri dahil resmi otoritelere, ilgili mevzuatın bilgi paylaşımına izin verdiği veya bilgi paylaşımını zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara; ana hissedarımız, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, ana hissedarımızın iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız veya işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara, bağımsız denetim şirketlerine, şirket iç işleyişinin sağlanması amacıyla operasyonel destek aldığımız gerçek ve tüzel kişilere, Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’ye aktarılmaktadır.

Rıza gerektirmeyen haller: Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi;Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen hukuki sebeplerden biri veya birkaçına dayanılarak, tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir. Bu kapsamda, genel müdürlük, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, şirketimizin hizmet aldığı kuruluşlar, web aplikasyonumuz, kiosk cihazları, web sitelerimiz ve çağrı merkezleri gibi müşteri iletişim kanallarımız aracılığıyla bize ulaştırdığınız kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız;Kanun’un 11. maddesi gereği; Şirketimize başvurarak, a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru

Kişisel veri sahipleri olarak, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği, Şirketimizin internet sitesinden ulaşabileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak;

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 8/1 Şişli/İSTANBUL adresine verebilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı sigortayeri@hs03.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yukarıda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Sigortayeri tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Sigortayeri’nin kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan ederiz. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Tıklayın, özel müşteri temsilcinize ulaşın.

0850 724 10 50