HDI Fibaemeklilik Koruma Sigortası, senin ve sevdiklerinin gelecek teminatı….

Hayatın beklenmedik durumları karşısında kendini ve sevdiklerini koruma altına almayı kim istemez? İşte Koruma Sigortası tam da bu ihtiyaçtan doğdu.

Neden Koruma Sigortası?

Hayat dönem dönem herkesi yorabiliyor, koşullar herkes için ekstra zorlayıcı olabiliyor. Bu anlarda, imdada yetişecek bir destek ihtiyacı doğuyor. Koruma Sigortası; vefat, hastalık gibi durumlar söz konusu olduğunda sana ve sevdiklerine destek olmayı amaçlıyor.

Koruma Teminatları Nelerdir?

Vefat veya kaza sonucu vefat risklerinin gerçekleşmesi halinde sigorta şirketi tarafından ödeme sağlayan bir hayat sigortasıdır. Sigortalının kaza veya hastalık neticesinde hastanede yatması durumunda poliçe özel şartlarına ve Hayat Sigortası Genel Şartları’na göre gündelik hastane teminatı olarak tazminat ödemesi gerçekleştirilir.
Ürünlerde ek olarak, tehlikeli hastalıklar (kanser, kalp krizi ve felç) teminatı sunulabilmektedir. Poliçenizin tehlikeli hastalıklar ek teminatını içerip içermemesi, seçtiğiniz ürüne göre değişiklik gösterir. Tehlikeli hastalıklar ek teminatı poliçe özel şartlarına ve Hayat Sigortası Genel Şartları’na göre düzenlenmiştir. Sigortacı poliçede belirtilen teminatları belirtilen şartlar dahilinde ödemekle yükümlüdür.
Vefat teminatı, Gündelik Hastane Teminatı ve Tehlikeli Hastalıklar Teminatı Hayat Sigortası Genel Şartları’na tabidir.
Kaza Sonucu Vefat Teminatı ise Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’na tabidir.

• Vefat Teminatı

Sigortalının vefatı (kaza veya hastalık) halinde, sigortalının belirlemiş olduğu teminat tutarı hak sahiplerine ödenir. Vefat teminatı ile ilgili istisnalar Hayat Sigortası Genel Şartları’na tabidir ve hiçbir koşulda burada belirtilen istisnalarda sigortalı lehine bir teminat genişletilmesi yapılmamıştır.

Vefat Teminatı Önemli İstisna Maddeleri:

1) Sigortalının, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda ölmesi teminat dışındadır. Bu durumda sigortacı, sigortalının intihar veya intihara teşebbüs sonucu öldüğü tarihte sigortanın kazanılmamış primler karşılığını veya aktüeryal matematik karşılığını ve varsa kâr payını öder.
Ancak;
a) Sözleşmede daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, yenilemeler de dâhil olmak üzere sigorta süresinin başlangıcından itibaren üç yıl dolmadan önce sigortalı, akli melekelerinde bir rahatsızlık sebebiyle intihar veya intihara teşebbüs sonucu ölmüşse ya da
b) Sözleşmede daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, ölüm ihtimaline karşı yapılmış olan ve yenilemeler de dâhil olmak üzere en az üç yıldan beri devam eden bir sözleşmede, sigortalı, bu süre geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs sonucunda ölürse, sigortacı sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür.
2) Sigorta ettiren, sigorta bedelini ödeme borcunun doğmasını sağlamak amacıyla sigortalıyı öldürür veya öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı ederse, sigortacı, sigorta bedeli ödeme borcundan kurtulur. Lehtar, sigortalıyı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse, sigorta bedelini talep hakkını kaybeder; bu bedel, ölen sigortalının mirasçılarına ödenir.
3) Sigortalının münhasıran uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ya da suç işlemek veya suça teşebbüs eylemleri sebebiyle ölümü hâlinde sigorta bedeli ödenmez; sigortacı, kazanılmamış primler karşılığını veya aktüeryal matematik karşılığını ve varsa kâr payını ödemekle yükümlüdür.
4) Sigorta sözleşmesinin yapılması esnasında sigorta ettirenin veya sigortalının beyanına ya da sigortacının erişimine izin verdiği tıbbi kayıtlarına göre sigortalının sözleşmenin yapılması esnasında veya öncesinde mevcut rahatsızlıkları ve tıbbi değerlendirmeye göre bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar sebebiyle ölüm rizikosu, açıkça poliçede belirtilmiş olmak kaydıyla teminat kapsamı dışında bırakılabilir.
5) Aşağıda belirtilen hâllerden kaynaklı ölümler, aksi kararlaştırılmış olmadıkça sigorta teminatı dışındadır. Sigortalının belirtilen bu sebepler yüzünden ölümü hâlinde ölüm teminatı ödenmez; sigortacı kazanılmamış primler karşılığını veya aktüeryal matematik karşılığını ve varsa kâr payını ödemekle yükümlüdür.
a) İlan edilmiş olsun olmasın savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma,
b) İhtilal, isyan, ayaklanma ya da nükleer, biyolojik, kimyasal terör veya 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca terör eylemi olarak nitelenen eylemlere bizzat iştirak,
c) Nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanımı ya da nükleer, radyoaktif, biyolojik veya kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı veya sabotaj; tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer reaksiyon, radyasyon, kirlenme gibi nükleer rizikolar.

• Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde kaza sonucu vefatı halinde tayin edilmiş lehdarına veya lehdar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine, sözleşmede belirtilen kaza sonucu vefat teminatı ödenir. Kaza sonucu vefat teminatı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’na göre düzenlenmiş olup hiçbir koşulda burada belirtilen istisnalarda sigortalı lehine bir teminat genişletilmesi yapılmamıştır. Kazaya Bağlı Teminatların Önemli İstisna Maddeleri: Aşağıdaki meslek ve risk gruplarını içeren tazminatlar kapsam dışındadır: Maden ve mermer ocakları işçileri, tersane ve gemi yapımı çalışanları, askerler, polisler, profesyonel pilot ve uçuş görevlileri, inşaat işçileri, motor kuryeler, iskele gibi yüksek yerlerde çalışan kişiler (temizlik görevlileri vb..), tehlikeli spor aktivitelerinde bulunanlar, motorsiklet kullanımı sonucunda oluşan tazminatlar. Tazminat talebinde yapılacak değerlendirmede eksik ve yanlış beyan tespit edilmesi halinde tazminat ödemesi yapılmayacaktır. Aşağıdaki haller sigortadan hariçtir:
a) Harp veya harp mahiyetindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
b) Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak,
c) Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,
d) Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.
f) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak Suda boğulmalar, sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde sigortadan hariçtir.

• Gündelik Hastane Teminatı

Sigortalının kaza veya hastalık neticesinde hastanede yatması durumunda poliçe özel şartlarına göre tazminat ödemesi gerçekleştirilir.
Poliçede yazılı teminat tutarı, tazminat durumunda aylık olarak ödenecek tutardır.
Poliçe süresince yapılabilecek aylık ödeme sayısına dair üst limit ürünlere göre değişiklik göstermekte olup poliçe özel şartlarında belirtilmektedir.
Gündelik Hastane Tazminatına Hak Kazanma Koşulu:
o Sigorta başlangıç tarihinden itibaren başlayan muafiyet süresinin (kaza durumunda bu süre aranmaz) geçmiş olması ve en az 5 tam gün aralıksız hastanede yatma koşulu ile ilk ödemeye hak kazanılır.
o Sonraki ödemeler için ise, iki ödeme arasında 30 gün boyunca hastanede yatma koşulu aranır.
o Muafiyet süresi ürünlere göre değişiklik göstermekte olup poliçe özel şartlarında belirtilmektedir.

• Tehlikeli Hastalıklar Teminatı (İsteğe Bağlı)

Sigortalının kalp krizi, hastalık sonucu inme geçirmesi ya da kansere yakalanması durumunda, tehlikeli hastalıklar kapsamında geçirilen hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.
Teminat kapsamında verilen hastalıkların değerlendirmesi aşağıdaki tanımlar ve belirtilen istisnalar dikkate alınarak yapılacaktır.
- Kanser
Habis hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve doku içine veya diğer dokulara yayılması ile karakterize edilen, habis bir tümörün varlığıyla kendisini belli eden bir hastalıktır. Hastalığın tanısı, doku bilim (histoloji) yoluyla kesin bir şekilde yapılmalıdır. Kanser terimi, lösemi ve Hodgkin Hastalığı gibi habis lenfatik sistem hastalığını da kapsar.
Hücre içinde (in situ) kalıp yayılma özelliği bulunmayan kanserler, Hodgkin Hastalığının birinci evresi, prostat kanserinin birinci evresi, habis ve yayılmacı (Clark Level III ile başlayan) melanomlar haricindeki tüm cilt kanserleri ve İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsünün (HIV) mevcudiyeti halinde ortaya çıkan tümörler bu hastalık tanımına dahil değildir.
- Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Kalp kaslarından bir kısmının, o bölgeye yeterli kan gitmemesi sonucu ölümüdür. Bu durumun teşhisi kesin olmalı ve aşağıdaki ölçütlerin tamamının mevcudiyetine dayanmalıdır.
a) Tipik göğüs ağrısı hikayesi
b) Yeni elektrokardiyogram değişiklikleri
c) Enfarktüse özgü enzimlerde yükselme.
Non-ST segment elevasyonlu miyokard enfarktüsü (NSTEMI) ile Troponin I veya T yüksekliği bu hastalık tanımına dahil değildir.
- Hastalık Sonucu Oluşan İnme
Serebrovasküler hastalık olarak da adlandırılır. Belirtileri 24 saatten daha fazla süren ve nörolojik hasara sebebiyet veren herhangi bir serebrovasküler vaka olarak tanımlanır. Vaka, beyin dokusunun enfarktüsüne, beyin kanamasına veya beyin dışındaki bir oluşumdan kaynaklanan emboliye sebebiyet vermelidir.
Tazminat talebinde, nörolojik hasarın daimi olduğuna ve en az üç aydan bu yana devam ettiğine dair bir doktor raporu, ispat dökümanı olarak sunulmalıdır.
- Aşağıdaki haller nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar Tehlikeli Hastalıklar teminatı kapsamı dışındadır:
a) Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar.
b) Cürüm işlemek veya cürme teşebbüs.
c) Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması.
d) Zelzele, sel, yanardağ patlaması ve toprak kayması.
e) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olan her türlü saldırı ve sabotaj.
f) Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri.
g) Aşikar sarhoşluk, doktor kontrolü dışında ilaç ve uyuşturucu maddeler kullanılması.
h) Motorsiklet kullanma, ip kullanarak tırmanmayı gerektiren dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraşütçülük ve bunlarla sınırlı olmayan tehlikeli spor hareketleri ile profesyonel spor faaliyetleri.
i) Ticari havayollarında yolcu sıfatı ile yapılan uçuşlar hariç olmak üzere havada yapılan uçuşlar.
j) AIDS ve buna bağlı komplikasyonlar veya HIV virüsü enfeksiyonları.
k) Sigorta başlangıç tarihinden önce teşhis edilen, ancak sigortalı ve/veya sigorta ettirenin haberdar olduğu halde sigorta giriş formunda beyan etmemiş olduğu hastalıklar.
l) Poliçenin başlangıç tarihinden ve/veya teminat zeyilname ile verilmiş ise zeyilname başlangıç tarihinden itibaren 90 gün içinde ortaya çıkan, tehlikeli hastalıklar ve ameliyatlar.
- Aşağıdaki haller nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar Kanser Hastalıkları teminatı kapsamı dışındadır:
a) Sigortalının, sigorta teminatının başladığı tarihte sahip olduğu ya da teminatın başladığı tarihten önce kayıtlı bir doktordan tıbbi tavsiye, tedavi veya danışmanlık hizmeti aldığı her türlü durum. (Hastalık ya da kazanın sonuçları, kötüleşmesi veya nüksetmesi)
b) Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanıma uygun şekilde, doğrudan ya da dolaylı olarak Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu (AIDS) veya Bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan virüs (HIV) ile ilişkili her türlü durum.
c) Doktor tavsiyesi ya da gözetimi dışında alkol ve ilaç kullanımı.
d) Halk ayaklanması, terör, isyan ya da ihtilal, (ilan edilmiş ya da edilmemiş) savaş ya da savaşın yol açacağı her türlü eylem.
e) İyonizan ışınlar ya da nükleer yakıt veya nükleer yakıtın yanması sonucu oluşan her türlü nükleer atıktan kaynaklanan radyoaktivitenin yol açtığı kontaminasyon.
f) Her türlü patlayıcı nükleer yapı ya da buna bağlı nükleer bileşenin radyoaktif, zehirli, patlayıcı ve diğer tehlikeli özellikleri.
g) Yetkili olmayan bir doktor tarafından gerçekleştirilmiş her türlü tıbbi prosedür.
Muafiyetler:
- Tehlikeli Hastalıklar Teminatında sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün muafiyet süresi uygulanır, bu süre içinde oluşan hasarlar teminat kapsamı içine alınmaz.
- Bekleme süresi geçirilen hastalığın belgelenmesinden itibaren 30 gündür, bu süre içinde sigortalının vefat etmesi durumunda tehlikeli hastalıklar teminatı kapsamında tazminat ödemesi yapılmaz.