Sigortayeri

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında, veri sorumlusu sıfatıyla SİGORTAYERİ SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, sizlere ait sınırlı sayıda aldığımız kişisel veriler, Sigortası poliçesini düzenleyecek ve aracılık edecek ürün ve hizmet sağlayıcı şirketlere ve asistans şirketlere aktarılabilecektir. Bu kapsamda sizlerden alınan kişisel veriler, teklifin oluşturulabilmesi, poliçelerin düzenlenmesi, düzeltilmesi için sigorta şirketleri ve sigorta aracısı ile paylaşılmaktadır. Bu paylaşım, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince yapılmaktadır. Ayrıca, şirketimiz; kişisel verilerinizi, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik ve diğer gerekli bilgilerinin kaydedilmesi; elektronik kanallar veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum sağlanması; mevzuat hükümlerinin bilgi paylaşımına izin verdiği/ bilgi paylaşımını zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlar ile bilgi paylaşımında bulunulabilmesi, tarafınıza uygun pazarlama ve kampanya hizmetleri ile ürünler geliştirilmesi, bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi ve şirketimiz ile gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin şirketimizin tarafınıza karşı tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile işlemektedir. Şirketimiz nezdindeki her türlü işlemleriniz ve bunlarla sınırlı olmaksızın ihtiyaç duyulan ya da duyulacak tüm bilgiler, kişisel verilerinizin, işlenmesine muvafakat etmeniz durumunda, Şirketimiz mevzuat hükümlerinin/tarafınızın bilgi paylaşımına izin verdiği(niz)/ mevzuatın bilgi paylaşımını zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşların yanı sıra, size özgü ürün ve hizmetlerin çalışılabilmesi ve tanıtımının yapılabilmesi amacıyla, şirketimizin bağlı bulunduğu Aktif Yatırım Bankası A.Ş ile paylaşabilecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar: Sigorta ürünlerinin düzenlenebilmesi için sigorta ürün sağlayıcı şirketler ve aracılık yapan firmalarla birlikte kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler, Mevzuat hükümlerinin bilgi paylaşımına izin verdiği/ bilgi paylaşımını zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 3. kişiler; kamu tüzel kişileri; resmi kurumlar, ana hissedarımız, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, ana hissedarımızın iştirakleri, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer 3. kişilerdir.

Rıza gerektirmeyen haller: Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel müdürlük, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, şirketimizin hizmet aldığı kuruluşlar, web aplikasyonumuz, Kiosk cihazları, web sitelerimiz ve çağrı merkezleri gibi müşteri iletişim kanallarımız aracılığıyla bize ulaştırdığınız kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız; Kanun’un 11. maddesi gereği; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masraflar, Kanun’un “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep edilebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA İLİŞKİN MUVAFAKATNAME Kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin olarak KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ’ni okudum. “Rıza Gerektirmeyen Haller” başlığı altında düzenlenen hususların muvafakatime tabi olmadığını ve ilgili mevzuatın kişisel veri işlemesine izin verdiğini bildiğimi, ilgili mevzuatın kişisel veri işlemesine izin verdiği, rıza gerektirmeyen hallerin yanı sıra, kişisel verilerimin, yukarıda yer verilen aydınlatma metni kapsamında, işlenmesine ve aktarılmasına muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.

Tıklayın, özel müşteri temsilcinize ulaşın.

0850 724 10 50